website door Carlos Gallupa

Energiegebruik in Nederland

Een blik op de toekomst

 

 

Het kabinet wil van Nederland een van de schoonste en zuinigste energielanden in Europa maken. Maar wat betekent dat concreet voor de toekomst van ons land? Sieren in 2020 duizenden windmolens ons landschap? Hebben alle nieuwe huizen zonnepanelen? En rijden onze auto's op biogas? Of is dit alles ook dan nog toekomstmuziek?

 

We schrijven 2020. ‘Het is gelukt: 30% minder broeikasgasemissies, enalle veranderingen in de energiehuishouding die nodig waren om dat doel te realiseren.
De blauwe zonnecellen schitteren op aanzienlijk meer daken dan in 2007 en de zonneceltechnologie - nu al rendabel - heeft een grote vlucht genomen. De rentabiliteit hiervan heeft overigens meer met de sterk verbeterde techniek te maken dan met toegenomen zoninstraling. Steeds vaker ook wordt energieopslag toegepast om de dagen en nachten en seizoensfluctuaties op te vangen die nu eenmaal horen bij de toenemende inzet van hernieuwbare energiebronnen. Ook bij kantoren helpen opslagtechnieken veel energie te besparen. Alle grote rijksgebouwen beschikken er inmiddels over, ook al was het niet in alle gevallen rendabel aan te leggen. Maar noblesse oblige, vonden de opeenvolgende kabinetten en de rijksgebouwendienst: als de overheid het voorbeeld zelf niet geeft, wie dan wel? De grote windparken op de Noordzee zijn natuurlijk wel een groot verschil met vroeger. Over smaak valt niet te twisten. Er zijn nog steeds mensen die het allemaal maar matig vinden, ook al zijn de meeste parken vanaf het strand niet of nauwelijks te zien. Maar dankzij de off shoreontwikkeling beschikt Nederland nu wel weer over een windturbinebouwer van internationale klasse, gespecialiseerd in wind op zee.'  

Schoon en zuinig
Ziehier een passage uit het werkprogramma Nieuwe energie voor het klimaat, dat onderdeel uitmaakt van de kabinetsplannen Schoon en Zuinig. Het werkprogramma beschrijft de manier waarop Nederland in 2020 een van de meest efficiënte en schone energievoorzieningen van Europa zal hebben. De ambities van het programma zijn groot en enigszins idealistisch. Om te beginnen wil het kabinet in 2020 een reductie van broeikassen hebben bewerkstelligd van 30 procent ten opzichte van 1990. De energie-efficiency moet in de loop van de tijd bovendien met jaarlijks twee procent verbeteren. Dat is twee keer zoveel als het huidige tempo van één procent efficiencyverbetering per jaar. Tot slot wil het kabinet dat in 2020 van het totale energieverbruik twintig procent wordt geleverd door hernieuwbare energie.'
‘Een ambitieuze doelstelling, maar wél een heel ander geluid vergeleken met het beleid van de voorgaande jaren, waarbij milieu toch een beetje een ondergeschoven kindje was', aldus Joop Oude Lohuis van het Milieu en Natuur Planbureau (MNP) dat het beleid van de overheid evalueert wat betreft milieu- en natuur. ‘Ook al zou Nederland slechts 20 procent reductie bereiken in 2020, dan zou er al een trendbreuk nodig zijn op het gebied van schone energie.'

Pionieren en ontdekken
Gelukkig ligt de energie voor het oprapen. Zon, wind, water, afval, biomassa en de warmte binnen de aarde zelf, het zijn allemaal voorbeelden van energiebronnen die tot voor kort niet of nauwelijks zijn benut of aangeboord. Het feit dat we decennialang met name fossiele brandstoffen hebben opgebruikt, zou je dan ook een vorm van ‘luiheid" kunnen noemen. Fossiele brandstoffen zijn immers voorhanden, de technieken zijn bekend en beproefd, dus waarom niet? Maar fossiele brandstoffen raken op en de CO2-emissie die met het gebruik ervan gepaard gaat, is schadelijk voor het milieu. Bovendien wensen overheden niet langer uitsluitend afhankelijk te zijn van een handjevol oliestaten. Gelukkig hebben de aarde en onze kosmos ons aanzienlijk meer te bieden dan fossiele brandstoffen alleen. En dus worden bedrijven, wetenschap en overhed